کمیسیون صلاحیت و اولویت های اخلاقی
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 72

ماده ۵۷- به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (۹) و (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماه (۱۳) قانون تشکیل می گردد که اهم وظایف آن به شرح ذیل می باشد :

الف – تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی ( متقاضیان امر کارشناسی ) با موارد مندرج درماده (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی .

ب – تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (۹) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانون های مربوط .

ج – تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یادشده در ماده (۲۷) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی .

ماده ۵۸- واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسیون ماده (۱۳) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می شود انجام و نتیجه را اعلام دارد . همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها . بانک ها ، شهرداری ها ، بنیاد ها ، نهاد های انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) و حراست کانون پاسخ داده و همکاری های لازم را معمول دارند .

تبصره – در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه ) ماده (۱۵) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهند ، کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید