بازرسان
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 66

ماده ۴۹ –  وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از :

الف – مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رای شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می باشند .

ب – هر زمان که لازم بدانند می توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حساب ها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نماید ، بازرسان می توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیما در شورای عالی مطرح نمایند .

ماده ۵۰- وظائف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانون ها به شرح زیر است :

الف – بازرسان می توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نمایند .

ب – بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیت های اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند .

ج – بازرسان موظفند صورت های مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و اختیارشان قرار می گیرد ، مورد رسیدگی قرارداده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل ار تشکیل مجمع عمومی قرار دهند و گزارش سالیانه خود بر اساس ماده (۲۰) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند .

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید