مجامع عمومی
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 60

ماده ۲۳- اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می گردد .

ماده ۲۴- چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند ( الف ) ماده -۶) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند ; دعوت از ا عضا ء

تا تشکیل مجمع با نصاب لا زم قا نونی تجد ید می شود ، 

ماده   ۲۵ – در هیچ یک از مجا مع  ،  و کا لت از اعضا ء دارای ا عتبا ر نمی با شد.

ماده ۲۶- در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذ شته و به هر د لیل از جمله عد م حد نصاب قا نونی در جلسا ت او ل و دوم مجمع عمو می عا دی رسمیت نیافته ومنتج به نتیجه  نشد ه  با شد مجمع عمو می فو ق العا ده تشکیل می  گر د د.

ماده   ۲۷-  در موا ردی که نیا ز به انتخابا ت میا ن دوره ای با شد و همچنین در سا یر مو ار دی که ضرورت تشکیل مجمع  فو ق العا ده را با رعا یت دیگر مقررات قانو ن بنا به تشخیص هیئت مدیره کا نون مر بوط ایجاب نما ید و تصمیمات متخذه جزو وظائف مجمع عمومی عادی نبا شد  مجمع عمومی فو ق العا ده تشکیل می گر د د.

ماده  ۲۸ – نصا ب رسمیت جلسا ت  مجا مع عمو می  عا دی در مورد جلسا ت مجا مع عمو می فو ق العا ده نیز لا زم الر عایه است.

ماده  ۲۹ – مهلت ثبت نا م دا وطلبا ن بر ای عضو یت در هیئت مد یره کانو ن و با زرسا ن و داد ستا ن انتظا می قبل از تشکیل مجامع عمومی ، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می گردد . داوطلبان باید در مهلت تعیین شدن به صورت کتبی تقاضای خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمایند .

ماده ۳۰- منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) قانون ، حوزه فعالیت کارشناس می باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است .

ماده ۳۱- پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان ، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنان را در اختیار کمسیون ماده (۱۳) قانون قرار دهد . کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرایط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (۹) قانون تطبیق و نظر خود را به کانون مربوط اعلان نماید .

ماده ۳۲- نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلان می گردد . کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند . اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می نماید . نظر شورای عالی قطعی است .

ماده ۳۳- پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت ، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان ، از بین اعضای حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می شوند .

ماده ۳۴- هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می گردند . داوطلبان برای هیئت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی نمی توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند .

ماده ۳۵- اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانون ها و سایر اعضاء ارکان کانون ها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود ، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند .

ماده ۳۶- وظایف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از :

الف – ایجاد نظم در برگزاری انتخابات .

ب – توزیع اوراق اخذ رای پس از امضاء و مهر نمودن .

ج – مراقبت در جمع آوری ، شمارش و قرائت آراء

د – تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه .

ه – اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط .

تبصره – هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رای صندوق خالی اخذ آراء را به رویت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید .

ماده ۳۷- انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می گیرد و رای باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تایید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زیر نوشته شود:

در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی مانده می ماند مشخصات کامل رای دهنده شامل موارد ذیل ثبت می گردد :

الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر

ب – شماره پروانه کارشناسی .

ج – نام کانون محل اخذ رای .

د – امضاء رای دهنده .

پس از ثبت مشخصات مذکور ، قسمت دوم ورقه ک باید فاقد هر گونه امضاء ، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصلی و علی البدل ارکان کانون باشد ، از ورقه جدا و به رای دهنده تسلیم می گردد ، تا رای خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد .

ماده ۳۸- پس از پایان مهلت اخذ رای ، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء ماخوذه شمارش و قرائت می شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء ماخوذه تهیه و امضاء می گردد .

تبصره – آراء قرائت شده مجددا در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخاب محفوظ می ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قرار گیرد و سپس معدوم می شود .

ماده ۳۹- مدت اعتراض ، از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات می باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می شود که در مجمع عمومی حضور داشته اند .

ماده ۴۰- اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت و نماینده شورای عالی رسیدگی می شود . رای اکثریت حاضران معتبر می باشد .

ماده ۴۱- کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ می نماید .

ماده ۴۲- چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات ، اعتراض وارد تشخیص داده شود ، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می گردد .

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید