شورای عالی
ارسال شده توسط : admin   تاریخ :   بازدید : 57

ماده ۴- تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی ، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون ، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخابی به وسیله شورای عالی تعیین و اعلام می گردد .

ماده ۵- نصاب کانون ها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می گردد . چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون ( اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می گردند ) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند ، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانون های دیگر تجمیع  و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد خواهد شد .

تبصره – پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون ، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند . کانون ها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند .

ماده ۶- شورای عالی بالافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار می دهد .

تبصره ۱- داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رای دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند .

تبصره ۲- شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانون های مربوط اعلام می نماید . داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط یه آنان ، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند . کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (۱۳) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد .

ماده ۷- به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انخابات برگزار می شود . کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند . انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل می شود و تاریخ آن از قبیل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می نمایند . درهر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد .

تبصره ۱- کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول ، به عنوان افراد ذخیره کانون های مربوط در شورای عالی محسوب می گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت ، استعفاء ، تعلیق ، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند ، افراد ذخیره آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند .

تبصره ۲- چنانچه افراد ذخیره نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند ، انتخابات میان دوره ای درکانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز افراد ذخیره کانون ها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود ، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند . در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانون ها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد . بقیه منتخبان مذکور افراد ذخیره کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند .

ماده ۸- مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود . معرفی کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین نامه به عهده شورای عالی است ، و در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می باشد .

ماده ۹- محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی ، کانون استان ها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می باشد .

در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (۵) این آئین نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رای می دهند ، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانون های مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رای به کانون استان خود مراجعه می نمایند . حائزان اکثریت آراء در این محاسبه کارشناسی می باشد که بیشترین رای را در صندوق کانون های مذکور کسب نموده باشد ، اعم از آراء اعضای مقیم کانون ها و آراء اعضای استان های دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می باشند .

ماده ۱۰- به منظور همکاری و هماهنگی کانون ها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط ( هجده نفراعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره ) ، بدوا با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانون های کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره های استان ها اقدام می گردد . تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات ، به شرط آن که ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند ، انتخاب شوند . نحوه تشکیل ، حد نصاب ، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانون ها ، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین نامه می باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است .

ماده ۱۱- انتخابات اعضای شورای عالی در یک روزه و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رای در محل کانون های مربوط یا نمایندگی های کانون ذی ربط مستقر می گردد . کارشناسان واجد شرایط رای دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منظم به رای و اخذ برگ مخصوص رای گیری شخصا با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رای خواهند داد . صندوق ها باید قبلا با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره ها لاک و مهر شده و برگ های آراء نیز قبلا توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد .

تبصره – مجمع عمومی هیئت مدیره استان ها می توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رای در استان هایی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانون ها اداره می شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رای ، در استان های مذکور نیز صندوق اخذ رای مستقر نمایند .

ماده ۱۲- پس از خاتمه مهلت اخذ رای ، صندوق ها در محل کانون با محل نمایندگی مربوط ، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانون ها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی باشند مفتوح گردیده ، شمارش و قرائت آراء انجام می گردد . سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء ماخوذه صندوق یا صندوق های اخذ رای آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورت مجلس و به امضاء اضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می شود .

ماده ۱۳- اولین جلسه شورای عالی ، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم ، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می گردد . در این جلسه ، اعضاء از بین خود رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دار کار پرداز ، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند .

تبصره ۱- دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می باشد .

تبصره ۲- چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند ، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت . رای دو سوم حاضران در جلسه معتبر است .

تبصره ۳- جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشیل خواهد شد .

ماده ۱۴- چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۵- عضویت در شورای عالی افتخاری است و باین عضویت و شرکت در جلسات حق الزحمه ای پرداخت نمی شود .

تبصره – چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند ، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می گردد .

ماده ۱۶- هزینه های جاری شورای عالی در بودجه ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می گردد ، از محل درآمد کانون استان ها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تامین می شود . کانون ها مکلف به پرداخت این هزینه ها در ظرف سال می باشند .

ماده ۱۷- شورای عالی می تواند از طریق کانون های مستقل مربوط ، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه معینی منحصر نماید . کارشناسان رسمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین نامه اعلام می گردد رعایت نمایند .

ماده ۱۸- شورای عالی می تواند از میان کارشناسان رسمی کانون های کشور در هر رشته ، هیئت یا هیئت های مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیون های مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سوالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی ، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانون هایی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند .

ماده ۱۹- به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی ، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانون های کشور قرار دهد .

ماده ۲۰- اعضای شورای عالی برای مدت چهارسال با رای کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است .

ماده ۲۱- مکاتبات شورای عالی صرفا از طریق رئیس شورا و در غیات وی با نایب رئیس خواهد بود .

ماده ۲۲- مقررات ، دستورالعمل ها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین نامه ها توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می گردد و همچنین در کلیه مواردی که  در اجرای این آئین نامه ابهاماتی پیش آید ، نظر شورای عالی که با درنظر گرفتن مقررات قانون و این آئین نامه اعلام می گردد معتبر بوده  و برای کلیه کارشناسان رسمی کانون ها و مراجع مربوط لازم الرعایه می باشد .

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید