بازتاب نشست خبری روز کارشناس
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 3726

برای دیدن بازتاب نشست خبری روز کارشناس لینک های زیر را باز کنید.

 

http://shabestan.ir/detail/News/985841

 

http://www.shabestan.ir/detail/News/985850

 

https://khabarban.com/a/29727016

 

https://www.isna.ir/news/99080100173/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1

 

https://www.farsnews.ir/kerman/news/13990801000457/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

 

https://www.ghatreh.com/news/nn55585019/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

 

https://www.ghatreh.com/news/nn55575077/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

 

https://www.ghatreh.com/news/nn55569813/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 

https://www.ghatreh.com/news/nn55569677/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1

 

http://tnews.ir/news/0f4b177673397.html

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7534567/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

 

https://hame-chizi.ir/1109621/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-873-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/