دفتر مرکزی داوری اتاق ایران دوره عمومی آموزش داوری مبانی و مفاهیم حقوقی و رویه داوری را برگزار می کند.
نویسنده : admin   تاریخ :   بازدید : 2370

دفتر مرکزی داوری اتاق ایران دوره عمومی آموزش داوری مبانی و مفاهیم حقوقی و رویه داوری را برگزار می کند.

ویژه رشته های معدن و کشاورزی و منابع طبیعی